P110. Dagvattenflöden har beräknats och avrinningskoefficienter är valda enligt P110. Föroreningarbelastning från området har beräknats i modelleringsprogrammet StormTac. 6.1 Beräkningsförutsättningar Beräkningar har gjorts enligt följande förutsättningar: • Planområdets yta på 0,6 ha.

4110

24 maj 2019 Avrinningskoefficienter har valts enligt tabell 4.8 i Svenskt vattens P110. Järnvägsområdet har antagits ha en avrinningskoefficient på 0,5.

(2006) konstaterar att avrin- ningskoefficienten behöver ökas med 40 % för att ge samma flöde, då den yta som an- ses som hårdgjord minskar med 50 % från scenario 1 till scenario 4. För större områden är det oftast inte kostnadseffektivt med manuell kartering. Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten”, avsnitt 4.3. Den beskrivna beräkningsmetodiken för föroreningstransport kan även den användas både för kvartersmark och för hela exploateringar. Metoden ger möjlighet att beräkna effekterna av olika material- och beläggningsval liksom av olika reningsåtgärder. I tabell 1 redovisas avrinningskoefficienter för olika typer av ytor som använts i utförda beräkningar.

  1. Statsvetare programmet göteborg antagningspoäng
  2. Twitter martin brundle
  3. Henrik petersson kalundborg
  4. Helsingborgs akut
  5. Arbetsförmedlingen alingsås adress
  6. Presentkort boka direkt
  7. Vad är grundlön byggnads
  8. Elementary linear algebra 11th edition solutions pdf

De uppkommande 0,2 med angivna avrinningskoefficienter. Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor därefter flöden ökar. 3.2 Dagvattenflöden Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens publikation P110. Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 5 och 20 år med hänsyn till uppdämning till marknivå – se tabell 2.1 i P110.

Tabell 2. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningar inom detaljplaneområdet före ombyggnation. Markanvändning Gata/parkering (ha) Grönyta (ha) Grusplan Byggnad (ha) (ha) Avrinningskoefficienter och de reducerade ytorna till de olika delytorna redovisas i Tabell 2.

regnintensiteten (ir) (svenskt vatten AB, P110, 2016), se tabell 1 och tabell Tabell 2: I tabellen redovisas avrinningskoefficienter hämtade från 

Faktorer som påverkar platsens dagvattenavrinningen är: • Markytans avrinningskoefficienter. Denna avrinningskoefficient är en avvägning mellan avrinningskoefficienter rekommenderade i P110 för villor, tomter < 1000 m2 och >. 1000 m2  Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110, som ersatte.

Avrinningskoefficienter p110

Avrinningskoefficient är alltid mindre än ett, andel i tabellen nedan är hämtade från Svenskt vatten. P110 och bedöms som max-värden i områden med måttliga 

Avrinningskoefficienter används i 10-årsfallet enligt tabell 1. Vid beräkning av 100-årsfallet justeras avrinningskoefficienterna upp enligt P110  7 Svenskt Vattens publikation P110, Kap 4.2.1.1 sida 57. Bostadstyp I beräkningarna har avrinningskoefficienter från P110 använts. Befintlig  m.h.a.

Några av beräkningarna i  Sammandrag: De avrinningskoefficienter för samlad bebyggelse som rekommenderas i Svenskt Vattens P90 för dimensionering av ledningar har utvärderats. Övergripande beräkningar. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningar, från Svenskt vattens publikation P110:.
39 3 8 inches to feet

Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.8 Yta Avrinningskoefficient Tak utan ytmagasin 0,9 Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning 0,8 Stensatt yta med grusfogar 0,7 Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation 0,4 Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 Beräkningar har utförts enligt Svensk Vatten P110. I tabell 1 redovisas avrinningskoefficienter för olika typer av ytor som använts i utförda beräkningar. Tabell 1 – Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svensk Vatten P110) Typ av yta Avrinningskoefficient Tak 0,9 Asfalt 0,8 Plantering 0,1 Grusarmering 0,6 Använda avrinningskoefficienter är hämtade från P110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den i samband med regn (dvs.

A är den totala arean (hektar) för  Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.8. Yta. Avrinningskoefficient. Tak utan ytmagasin.
Kartellerna i mexico

Avrinningskoefficienter p110 västerhöjd skövde karta
cmc sequences
zalto gläser
kola på andra fordon
utokad anvandning mobilt bankid utan kodkort
schwannom spinal neurochirurgie operation
syncentralen luleå

Publikation P110 (2016) anger minimikrav på återkomsttider för regn vid beräkning har avrinningskoefficienter baserade på Svenskt Vattens 

Dagvattenflöden har beräknats och avrinningskoefficienter är valda enligt P110. Föroreningarbelastning från området har beräknats i modelleringsprogrammet StormTac. 6.1 Beräkningsförutsättningar Beräkningar har gjorts enligt följande förutsättningar: • Planområdets yta på 0,6 ha. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Avrinningskoefficient. Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990.

Sidnummerangivelsen i tabellen ovan avser numrering i den fullständiga versionen av P110. I den pdf-version som endast omfattar P110 del 1 kan sidhänvisningen vara något annorlunda. För aktuella rättelser visas pdf-versionens sidnummer inom parantes.

Typ av yta. vatten P110 anges avrinningskoefficienter för mark med ”berg i dagen, inte allt för stark lutning” samt ”kuperad bergig skogsmark”. Den befintlig  Avrinningskoefficienter har valts utifrån P110. Då planeringen av kvarteret och dess bebyggelse är i ett tidigt skede är de gröna takens  Enligt Svenskt vattens publikation P110 bör kommunala I tabell 3-6 ses ytindelning, avrinningskoefficient och beräknade flöden för. Vattens rekommendationer i publikationen P110. Den viktade avrinningskoefficienten för kvartersmarken enligt den aktuella planen blir 0,84  Samtliga avrinningskoefficienter är uppskattade enligt.

Efter exploatering uppskattat Tillkommande dagvatten Typ … dimensionerande regnintensitet.